top of page

Terms and Conditions & Privacy Policy

Privacy Policy

We houden je privégegevens privé

Uiteraard wordt er alles aan gedaan om jouw privégegevens ook echt privé te houden. Wanneer je een workshop boekt of een kunstwerk bestelt, dan wil je natuurlijk geen pottenkijkers die er met jouw persoonsgegevens vandoor gaan. Gelijk heb je.

Bij aanmelden bij een workshop of een cursus of bij een werk kopen wordt er wel om gegevens gevraagd van je, zodat er communicatie mogelijk is om je zo goed mogelijk kunnen helpen. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Terms and Conditions:

Website-eigenaar, het aanbieden en binden van voorwaarden

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Pastellum. Deze voorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder u onze website en diensten zoals aangeboden door ons mag gebruiken. Deze website biedt bezoekers mogelijkheid tot inschrijven voor workshops/cursussen maar ook de mogelijkheid tot online les kopen. Daarnaast is het ook mogelijk om kunst te kopen Door de website van onze service te openen of te gebruiken, stemt u ermee in dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.
Om onze website te gebruiken en / of onze diensten te ontvangen, moet u ten minste 18 jaar oud zijn, of de wettelijke meerderjarigheid in uw rechtsgebied, en de wettelijke autoriteit, het recht en de vrijheid bezitten om deze aan te gaan Voorwaarden als bindende overeenkomst. Het is u niet toegestaan deze website te gebruiken en / of diensten te ontvangen als dit in uw land of volgens op u toepasselijke wet- of regelgeving is verboden.

Bij het kopen van een item gaat u ermee akkoord dat: (i) u verantwoordelijk bent voor het lezen van de volledige itemvermelding voordat u een toezegging doet om het te kopen: (ii) u een wettelijk bindend contract aangaat om een item te kopen wanneer u zich ertoe verbindt een item te kopen en u voltooit het betalingsproces voor uitchecken.

De prijzen die wij rekenen voor het gebruik van onze diensten / voor onze producten staan vermeld op de website. We behouden ons het recht voor om onze prijzen voor weergegeven producten op elk moment te wijzigen en om prijsfouten te corrigeren die per ongeluk kunnen optreden. Aanvullende informatie over prijzen en omzetbelasting is beschikbaar op de betalingspagina.

'De kosten voor de services en eventuele andere kosten die u mogelijk maakt in verband met uw gebruik van de service, zoals belastingen en mogelijke transactiekosten, worden maandelijks in rekening gebracht op uw betalingsmethode.

Voor elk onbeschadigd product, retourneer het eenvoudig met de meegeleverde accessoires en verpakking samen met het originele ontvangstbewijs (of cadeaubon) binnen 14 dagen na de datum waarop u het product ontvangt, en wij zullen het omruilen of een terugbetaling aanbieden op basis van de originele betalingsmethode . Let daarnaast op het volgende: (i) Producten kunnen alleen worden geretourneerd in het land waarin ze oorspronkelijk zijn gekocht.

Behoud van het recht om aanbod te wijzigen

We kunnen zonder voorafgaande kennisgeving de services wijzigen; stoppen met het leveren van de services of functies van de services die we aanbieden; of creëer limieten voor de diensten. We kunnen de toegang tot de services permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder kennisgeving en aansprakelijkheid om welke reden dan ook, of zonder reden.

Garanties & verantwoordelijkheid voor diensten en producten

Wanneer we een geldige garantieclaim ontvangen voor een product dat bij ons is gekocht, zullen we het relevante defect repareren of het product vervangen. Als we het product niet binnen een redelijke termijn kunnen repareren of vervangen, heeft de klant recht op volledige restitutie bij onmiddellijke teruggave van het product aan ons. Wij betalen de verzending van gerepareerde of vervangen producten naar de klant en de klant is verantwoordelijk voor de retourzending van het product naar ons.

Eigendom van intellectueel eigendom, auteursrechten en logo's

De Service en alle materialen die daarin worden of worden overgedragen, inclusief, maar niet beperkt tot, software, afbeeldingen, tekst, afbeeldingen, logo's, patenten, handelsmerken, servicemerken, auteursrechten, foto's, audio, video's, muziek en alle daarmee verband houdende intellectuele eigendomsrechten, zijn het exclusieve eigendom van [>> Naam website-eigenaar <<]. Behalve zoals expliciet hierin vermeld, wordt niets in deze voorwaarden geacht een licentie te creëren in of onder dergelijke intellectuele eigendomsrechten, en gaat u ermee akkoord om niet te verkopen, licentiëren, verhuren, wijzigen, distribueren, kopiëren, reproduceren, verzenden, openbaar weergeven, publiekelijk uitvoeren, publiceren, aanpassen, bewerken of afgeleide werken daarvan maken.

U erkent en gaat ermee akkoord dat door het uploaden van inhoud (inclusief, maar niet beperkt tot ontwerpen, afbeeldingen, animaties, video's, audiobestanden, lettertypen, logo's, illustraties, composities, kunstwerken, interfaces, tekst en literaire werken) op welke manier dan ook naar de website , bevestigt u dat u alle relevante rechten bezit of de juiste licentie hebt ontvangen om de inhoud te uploaden / overbrengen / verzenden. U gaat ermee akkoord en stemt ermee in dat de geüploade / overgedragen inhoud openbaar op de website mag worden weergegeven.

Recht om gebruikersaccount op te schorten of te annuleren

We kunnen uw toegang tot de service permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder kennisgeving en aansprakelijkheid om welke reden dan ook, ook als u naar eigen goeddunken een bepaling van deze voorwaarden of toepasselijke wet- of regelgeving overtreedt. U kunt het gebruik en het verzoek om uw account en / of services op elk gewenst moment stop te zetten. Niettegenstaande het voorgaande in het voorgaande, met betrekking tot automatisch verlengde abonnementen op betaalde diensten, worden dergelijke abonnementen pas stopgezet na het verstrijken van de respectievelijke periode waarvoor u al hebt betaald

Vrijwaring

U stemt ermee in om Pastellum te vrijwaren en vrij te houden van alle eisen, verlies, aansprakelijkheid, claims of uitgaven (inclusief advocatenkosten), die door derden zijn gemaakt vanwege, of voortvloeiend uit, of in verband met uw gebruik van de website of een van de diensten die op de website worden aangeboden.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is [website-eigenaar] in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte, bestraffende, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de dienst.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, aanvaardt Pastellum geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor (i) fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden in de inhoud; (ii) persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van uw toegang tot of gebruik van onze service; en (iii) ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en / of alle daarin opgeslagen persoonlijke informatie.

Promotionele e-mails en inhoud

U stemt ermee in om van tijd tot tijd promotionele berichten en materialen van ons te ontvangen, per post, e-mail of elk ander contactformulier dat u ons verstrekt (inclusief uw telefoonnummer voor oproepen of sms-berichten). Als u dergelijk promotiemateriaal of dergelijke mededelingen niet wilt ontvangen, laat het ons dan op elk gewenst moment weten.

Voorkeur voor wetgeving en geschillenbeslechting

Deze voorwaarden, de rechten en rechtsmiddelen die hieronder worden verstrekt, en alle claims en geschillen die hiermee verband houden en / of met betrekking tot de diensten, worden beheerst door, geïnterpreteerd onder en afgedwongen in alle opzichten, uitsluitend en uitsluitend in overeenstemming met de interne materiële wetten van Nederland , zonder respect voor de principes van conflicterende wetten. Al deze claims en geschillen worden ingediend en u stemt er hierbij mee in dat deze uitsluitend worden beslist door een bevoegde rechtbank in Utrecht. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

bottom of page